Categories
Resource Traffic Engineering Traffic Modeling and Visualisation

คู่มือการทำแบบจำลองของ Transport for London

Transport for London หรือ TfL – เป็นองค์กรที่ดูแลระบบคมนาคมของเมืองลอนดอนโดยขึ้นตรงกับ นายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอน

ถึงแม้จะเป็นองค์กรของรัฐแต่ TfL ก็มีเจ้าพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่สูง บ่อยครั้งที่จะเห็นเจ้าพนักงานไล่เบี้ย consult ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าอย่างเมามันส์ (TfL ต้องจ้างเพราะไม่สามารถเป็นผู้ทำงานและผู้ตรวจงานได้พร้อมๆกัน – conflict of interest)

และเป็นองค์กรรัฐที่มีงานวิจัยด้านคมนาคมที่น่าสนใจออกมาเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ

คู่มือการทำแบบจำลอง Traffic modelling ของ Transport for London นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนั้น

td-map-overview-v3.0

td-map-design-engineer-guide-v3.0td-map-overview-v3.0traffic-modelling-guidelines

traffic-modelling-guidelines

จากรายงานชิ้นนี้จะเห็นได้ว่างาน Audit และ Calibration of traffic model ของ TfL นั้นค่อนข้างครบถ้วนมาก น่าศึกษาที่เดียว

ปล รายงานนี้ครอบคลุม Linsig / Transyt / VISSIM and HTA modelling โดยเฉพาะ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s