Categories
Resource

โครงสร้างข้อมูลทำเนียบท้องที่่ – รู้ไหมหมู่บ้านของเรามีรหัส

แต่ละหมู่บ้านของเมืองไทยมีรหัสกำกับทั้งสิ้น  รหัสนี้มีทั้งหมด 8 ตัว แบ่งเป็นช่วงคือ จังหวัด-อำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน เช่น ตำบลศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ ก็ 500101  ข้อควรระวัง ชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหลายมักจะมีสองรหัสเพราะ 1. หมู่บ้านนั้นอาจเคยเป็นส่วนปกครองของตำบลมาก่อนที่จะยกเป็นของเทศบาลเช่น บ้านวัดเกต ตำบลวัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ รหัสปกครองก็จะเป็น 50010621แต่รหัสชุมชนของเทศบาลจะเป็น 50990063 รหัสนี้ของปกครองมีออนไลน์แต่ของเทศบาลต้องติดต่อด้วยตัวเองครับ

กรมการปกครอง

http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm